Obecná pravidla soutěže ATEX


1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost ATEX - spol. s.r.o., vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 6500 se sídlem: Vážného 3, 621 00 Brno (dále také jako „pořadatel“ nebo „pořadatel soutěže“).

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž bude probíhat v termínu uvedeném na Facebook stránce ATEX (https://www.facebook.com/atexsport).


3. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která v Době konání soutěže splní veškeré podmínky dle těchto pravidel (dále jako „soutěžící“).

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu ke společnosti ATEX - spol. s.r.o. a dále osoby těmto osobám blízké podle § 22 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. ÚČAST A REGISTRACE V SOUTĚŽI

Účast v soutěži vzniká odesláním odpovědi pod soutěžním příspěvkem na Facebook stránce ATEX.

5. VÝHRY

Výhry v soutěži a jejich počet bude vždy uveden v soutěžním příspěvku na Facebook stránce ATEX.

6. POSKYTNUTÍ VÝHER

Každý z výherců bude informován o své výhře v soutěži po jejím ukončení (informováním se rozumí odeslání informace na poskytnutý kontaktní údaj, pořadatel nenese odpovědnost za doručení). Výherce soutěže bude kontaktován přes údaje poskytnuté společnosti ATEX. Pokud nebude do 14 dnů reagovat, cena propadá.

Soutěžící, pro případ, že se stane výhercem soutěže, výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel soutěže oprávněn bezplatně užít, v souladu s ustanovením § 84 občanského zákoníku, výhercovo jméno, příjmení a název obce, v níž má bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude předána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Výhry lze vydat pouze výhercům soutěže. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Pořadatel není odpovědný za jakékoliv případné škody vzniklé výherci v souvislosti s používáním či využíváním výhry.

Soutěžící si je vědom skutečnosti, že je povinen v případě převzetí výhry splnit řádně všechny případné povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, a to zejména předpisů daňových.

7.  PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty dodavatelem tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se této soutěže. Pořadatelem této soutěže není Facebook.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

Soutěžící svou účastí v soutěži uděluje pořadateli souhlas se zpracováním všech jím vyplněných osobních údajů za účelem realizace účasti v této soutěži (včetně poskytnutí případné výhry). Informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy na stránkách https://eshop.atexsport.cz, přičemž soutěžící svou registrací do soutěže potvrzuje, že se tímto dokumentem seznámil.

9.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.V Brně dne 1. 11. 2023

  • Přidáno: Říjen 07, 2023
Top